ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Zoetwatervisdata WMR

Welkom op de zoetwatervisdata website van Wageningen Marine Research. Deze website geeft toegang tot de standaard opwerking van de gegevens van de visbemonstering in de zoete Nederlandse rijkswateren en overgangswateren. De gegevens worden verzameld, beheerd en opgewerkt in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Rijkswaterstaat. De gegevens zijn te benaderen op basis van het waterlichaam en op basis van actieve of passieve monitoring.

De gegevens op deze website zullen eens per jaar worden aangevuld met een nieuw monitoringsjaar. Het kan zo zijn dat een waterlichaam of onderdeel vanuit overheidswege niet langer wordt bemonsterd. In dat geval zullen de gegevens beschikbaar blijven, maar niet meer worden aangevuld. Bij gebruik van de gegevens dient u te refereren naar: WMR Open Data (2023). Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren – Data 15 maart 2023. Wageningen Marine Research – Wageningen UR. Available from: https://wmropendata.wur.nl/. Access date: jaar-maand-dag.


PROGRAMMA'S

De actieve monitoring betreft de monitoring door middel van een actieve visserij, de tuigen worden actief door het water gehaald. In de monitoring van de rijkswateren gaat het om tuigen als de kor (boomkor en elektrostramienkor), de kuil (stort- en wonderkuil), zegen en elektroschepnet. Daarbij wordt vaak een combinatie gemaakt met een tuig voor het open, diepere water en voor de oever (het elektroschepnet of de zegen) om zo de hele visgemeenschap in kaart te brengen. De Randmeren worden bemonsterd met de stort- en wonderkuil en de grote rivieren met de boomkor.

De actieve vismonitoring rivieren is een bemonstering die in het winterhalfjaar wordt uitgevoerd (september - mei). De gegevens van het voorjaar worden samengenomen met die van het vorige najaar (dus najaar 2019 en voorjaar 2020 samen als 2019).

De passieve monitoring betreft de monitoring door middel van een passieve visserij, waarbij de tuigen in het water worden geplaatst en later weer opgehaald, terwijl de vis er zelf inzwemt. Het gaat om tuigen als fuiken, zalmsteken en staand want. Vissen met fuiken en zalmsteken geeft een goed beeld van vis tijdens het migratie-seizoen. Dit zijn soorten die bijvoorbeeld van zoet naar zout trekken (of andersom) zoals paling, fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel.

Staand want wordt gebruikt in het IJsselmeer en Markermeer op het open water om een beter beeld te krijgen van de schubvis bestanden en dan met name de grotere vis. Dit vult de actieve monitoring aan omdat daarmee vooral een goed beeld wordt verkregen van kleinere vis.


RAPPORTAGES

Elke 6 jaar moet Nederland rapporteren aan de Europese Commissie over een aantal Habitatrichtlijnsoorten via de HR-Art 17 rapportage. Wageningen Marine Research berekent deze landelijke trends jaarlijks voor zeven Habitatrichtlijn-soorten (barbeel, elft, fint, houting, rivierpik, zeeprik en zalm) in visserij-onafhankelijke monitoringprogramma’s, om zo een vinger aan de pols te houden. Deze resultaten worden in een rapport weergegeven. Download het rapport Landelijke trends Habitatrichtlijnsoorten.


Disclaimer

Het WMR databeleid volgt het WUR databeleid ten aanzien van veilige en duurzame dataopslag (in het Engels).

Bij gebruik van data ten behoeve van een publicatie of presentatie, op welke wijze dan ook, is een correcte bronvermelding verplicht en kan mede-auteurschap als vereiste gelden.

Wanneer bij het gebruik van de data het vermoeden rijst dat de data niet correct is, moet dit worden gemeld bij WMR, en indien wettelijk vereist, ook bij andere partijen.

WMR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de data door derden. Resultaten, conclusies en aanbevelingen gebaseerd op gebruik van de data door derden worden niet automatisch onderschreven door WMR.

fish